2024-01-04 12:26:43

Natječaj - edukator rehabilitator

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG 

ANTE STARČEVIĆA 12 

23250 PAG 

 

KLASA: 112-02/24-01/02 

URBROJ: 2198-1-27-24-03 

Pag, 04. siječnja 2024. godine 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) članka  8. Pravilnika o radu te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca Pag (u daljnjem tekstu : Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Željka Zubović, dipl. učitelj, objavljuje: 

 

NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa 

 

1.  učitelj edukator rehabilitator za rad u posebnom razrednom odjelu, mjesto rada Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag, 

1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno 

Uvjeti: 

 

Radnik mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i posebne uvijete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i posebne uvijete određene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi su propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nepostojanje istih se dokazuje prilaganjem uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 60 dana. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

životopis 

diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

dokaz o državljanstvu 

uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 60 dana od dana raspisivanja natječaja 

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici Škole. 

  Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16., 57/22.). 

 

Područja, način i mjesto održavanja postupka vrednovanja kandidata će biti objavljeni na web stranici Škole http://os-jdalmatinca –pag.skole.hr/ 

O vremenu održavanja postupka vrednovanja, kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf 

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf 

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti vrednovanju odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca Pag. 

Za kandidata koji ne pristupi postupku vrednovanja smatra se da je odustao od natječaja. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj – ne otvaraj – UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR ZA RAD U POSEBNOM RAZREDNOMi ODJELU“: 

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag 

Ante Starčevića 12 

23250 Pag 

(za natječaj – ne otvaraj ( UČITELJ EDUKATOR REHABILITATOR ZA RAD U POSEBNOM RAZREDNOM ODJELU )) 

Javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. 

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu, vlastoručno potpisanu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Rezultati javnog natječaja objaviti će se na web stranici Škole. 

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. 

Ravnateljica: 

Željka Zubović, dipl učitelj. 

 


Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag